ប៉ុស្តិ៍ OneTV Kids 5
OneTV Kids គឺជាប៉ុស្តិ៍កុមារ ដែលផ្តល់ឱ្យក្មេងៗនូវរូបភាពគំនូរជីវចលថ្មីៗ បែបទំនើប និងទាន់សម័យ។ វាគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលកម្សាន្តគ្រប់ពេលវេលាសម្រាប់កុមារនៅឯផ្ទះ។ ប៉ុស្តិ៍ OneTV Kids ផ្សាយ២៤ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ ជាភាសាអង់គ្លេស។

Terrestrial TV Logo LCD Antena Logo LCD Antena Logo LCD Antena Logo