ប៉ុស្តិ៍ OneTV Sports 11
OneTV Sports 11 ជាប៉ុស្តិ៍កីឡាដ៏ពិសេសមួយ​ ដែលផ្តោតទៅលើការប្រយុទ្ធក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិ ពីសង្វៀនប្រកួត​ ផ្សាយផ្ទាល់ ទាន់ចិត្តជូនលោកអ្នក។ កីឡាប្រដាល់​សេរី ប្រដាល់សាកល វាយដាក់ទ្រុង ជល់មាន់ និងប្រភេទកីឡាប្រយុទ្ធផ្សេងៗទៀត មានផ្សាយជូនតាមយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ OneTV Sports 11។ ប៉ុស្តិ៍ OneTV sports 11 មានផ្សាយជូន២៤ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។

Terrestrial TV Logo LCD Antena Logo LCD Antena Logo LCD Antena Logo