របៀបបង់ប្រាក់ កម្មវិធីបញ្ចូលទឹកប្រាក់ពី វ័នធីវី
ថែមជូនរយៈពេលទស្សនាបន្ថែម
បញ្ចូលប្រាក់ឥឡូវនេះ តម្លៃត្រឹមតែ ៦ដុល្លារក្នុងមួយខែ អាចទស្សនាបាន60ប៉ុស្តិ៍ និងថែមជូនរយៈពេលទស្សនាបន្ថែមដូចខាងក្រោម៖
សម្រាប់លោកអ្នកបញ្ចូលទឹកប្រាក់ :
- បញ្ចូលទឹកប្រាក់ ០២ខែ ថែមជូន ០១សប្តាហ៍
- បញ្ចូលទឹកប្រាក់ ០៥ខែ ថែមជូន ០១ខែ
- បញ្ចូលទឹកប្រាក់ ១០ខែ ថែមជូន ០២ខែ
លោកអ្នកអាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមរយៈ កាតកោសវ័នធីវី សាខាលក់វ័នធីវី តំណាងចែកចាយវ័នធីវី ភ្នាក់ងារវីង ធនាគាABA ធនាគាអេសីលីដា និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហត្ថាកសិករ។