តំបន់សេវា ដែនសេវាថាសក្រហម ស្កាយវ័នធីវី
ដែនសេវាថាសក្រហម ស្កាយវ័នធីវី
ថាសក្រហម ស្កាយវ័នធីវី មានដែនសេវាគ្របដណ្តប់២៥ខេត្ត-ក្រុង ទូរទាំងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសជាច្រើនទៀតដូចជា៖ ថៃ ឡាវ វៀតណាម មីយ៉ាន់ម៉ា និងតំបន់មួយចំនួននៃប្រទេសចិន។