គម្រោងតម្លៃ ទូរទស្សន៍ផ្កាយរណប
កញ្ចប់ប៉ុស្តិ៍ឥតបង់ប្រាក់
តម្លៃភ្ជាប់ដំបូងត្រឹមតែ 85$ ប៉ុណ្ណោះ រួមមាន
- ឧបករណ៍ស្កាយវ័ន: មួយឈុត
- ទស្សនាបាន: 100+ប៉ុស្តិ៍ (ក្រុមហ៊ុន សូមរក្សាសិទ្ធិកែប្រែចំនួន និងឈ្មោះប៉ុស្ដិ៍)។

កញ្ចប់ប៉ុស្តិ៍បង់ប្រាក់ (បង់សេវាប្រចាំខែ)
តម្លៃភ្ជាប់ដំបូងត្រឹមតែ 85$ ប៉ុណ្ណោះ រួមមាន
- ឧបករណ៍ស្កាយវ័ន: មួយឈុត
- ទស្សនាបាន: 265 + ប៉ុស្តិ៍ (ក្រុមហ៊ុន សូមរក្សាសិទ្ធិកែប្រែចំនួន និងឈ្មោះប៉ុស្ដិ៍)។

ព័ត៌មានលម្អិត៖ 023​ 99 98 97 | Facebook: Sky OneTV | Website: www.digitalsky.com.kh