1-ប្រអប់ឌីជីថល DTR-006
2-ខ្សែAV ឬ រន្ធភ្ជាប់ខ្សែវីដេអូ RCA​ នឹង ខ្សែRG6
3-តេលេបញ្ជារ
4-ខ្សែរអង់តែន
5-ដងអង់តែន និងអង់តែន
6-ទូរទស្សន៍