ផ្នែកខាងកើតឆៀងខាងត្បូងត្រូវស្រឡះ និងទូលាយដោយមិនមានអគារបាំងឡើយ