សូមជូនពរ សិរីសួស្ដី សុភមង្គល វិបុលសុខ គ្រប់ប្រការ កើតមានដល់ ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម អាជីវករ
4th February 2019, 11:17 am


សូមជូនពរ សិរីសួស្ដី សុភមង្គល វិបុលសុខ គ្រប់ប្រការ កើតមានដល់ ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម អាជីវករ និងអតិថិជនទាំងអស់ ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំចិន ២០១៩។

On the auspicious occasion of Chinese New Year 2019

OneTV and Sky OneTV wish all partners, dealers and subscribers

all the best, success, happiness and prosperity.

祝福所有的幸福,繁荣,繁荣商业合作伙伴,贸易商和消费者 2019年中国新年.


អត្ថបទទាក់ទង